Kulübümüz

Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1:

Derneğin Adı , “Gaziantep Kulübü Derneği” dir.

Derneğin merkezi Gaziantep’tir.

Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2:

Dernek, Gaziantep’in modern, çağdaş, yaşanabilir bir kent olması için, Gaziantep yararına her konuda faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a)Gaziantep’in modern ve çağdaş bir kent yapısına kavuşması, içinde yaşayanların sağlıklı bir toplum olması ve çağdaş eğitim seviyesine kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak,

b)Gaziantep’in sağlık ve çevre sorunlarında iyileştirici çalışmalarda bulunmak,

c)Gaziantep’in kültürel eğitim ve sosyal yapısını izleyerek iyileştirici çözümler üretmek,

d)Gaziantep ve Gaziantep ’de yaşayanların sorunlarının çözüme bağlanabilmesi için çalışmalar yapmak. Gaziantep ’de yaşayan toplumun demokratik hayata katılım ve katkılarının sağlanması ve demokratik hakların kullanılması konusunda eğitilmesine katkıda bulunmak,

e)Arkadaşlık, dostluk bağlarını pekiştirerek iyi bir Gazikentlilik ruhunun yerleşmesini sağlamak,

f)Gaziantep’te faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüplerine Gaziantep’in tanıtım amacına yönelik olarak destek olmak,

g)Diğer illerdeki aynı amaçlı derneklerle ilişkilere girerek karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek,

h)Gaziantep’in kültürel ve sanat yapısını koruyarak, sonraki nesillere sağlıklı ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

ı)Gaziantep için yararlı çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları teşvik etmek ve ödüllendirmek,

i)Üyeleri ile gayesine uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında sosyal dayanışmayı sağlamak,

k) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğine girmek,

l)Radyo, gazete, televizyon, dergi, broşür ve her türlü yayın vasıtalarından istifade etmek, gerekirse bu konuda Dernek adına faaliyetlerde bulunmak,

m)Amacına uygun toplantılar, kurslar, seminerler, sergiler, paneller, kongreler, konferanslar tertip etmek; sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.      

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal yaşam, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3:

Kulübün asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

                                                     

ASİL ÜYELİK

Fiil ehliyetine sahip, meslek sahibi ve bu mesleğinde başarılı çalışmaları bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

ONURSAL ÜYELİK

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış yada dernek amacına uygun ve başarılı faaliyetlerde bulunan özel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olurlar.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELİĞE KABÜL

Madde 4:

Dernek üyesi olmak isteyen kişinin Derneğe üyelik başvurusu kişinin kendisinin yapacağı yazılı başvuru veya Dernek üyelerinden bir kişinin teklifi ile olur. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

 

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Dernek toplantılarına veya etkinliklerine mazeretsiz beş kez üst üste katılmayanların veya üyelik aidatlarını bir yıl boyunca ödemeyenlerin üyelikleri, Yönetim Kurulu Kararı ile askıya alınabilir.

Bu süre zarfında, üyenin üyelik hakları ve üyelik aidat borçları dondurulur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5:

Dernek üyesi, dilediği zaman Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılmak isteyen şahsın birikmiş aidat ve varsa diğer borçlarının tamamını Derneğe ödemiş olması esastır. Değişik sebeplerle tahsilat sorununun bulunması durumunda, üyelikten ayrılan kişinin ödeme mazereti konusundaki beyanı Yönetim Kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

Madde 6:

Dernek üyeliğinin sonlandırılmasını gerektiren haller.

a-Dernek Tüzüğüne, Dernekler Kanuna aykırı davranışlarda bulunmak,

b-Yetkili olmadığı halde yetkili kişi gibi Dernek adına Derneği bağlayıcı açıklamalar yapmak,

c-Derneğin amacı ve menfaatlerine aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunmak,

d-Derneğe uyum sağlayamamak,

e-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

f-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

g-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelik askıya alınır, üyeliği askıya alınanların Genel Kurul kararı ile üyelikleri sonlandırılabilir.

Üyeliğine son verilen kişi, verilen çıkarma yazısının tebliğini takip eden bir ay içinde itiraz etme hakkına sahip olup, ilk Genel Kurulda yapılan itiraz karara bağlanır.

Üyelikten ayrılan veya üyeliği sonlandırılan kişilerin ödemiş oldukları aidat, bağış ve yardımları iade edilmez.

Dernekten çıkan veya üyeliği sonlandırılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 7:

Derneğin organları şunlardır:

1)GENEL KURUL

2)YÖNETİM KURULU

3)DENETLEME KURULU

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 8:

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul 2 yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulu, gerekçesini açıkça belirtilmek koşulu ile asil üyelerin beşte birinin de imzasını alarak Yönetim Kurulunu Genel Kurul’a davet edebilir. Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden üç kişilik bir heyet Genel Kurul toplantı çağrısında bulunur.

Yönetim Kurulu, her Genel Kurul öncesi toplantıya katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula, toplantı tarihinden en az altı ay önce üye olmuş ve toplantı gününe kadar derneğe aidat ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmiş olanlar katılabilirler.

 

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Genel Kurul’a katılacak üyeler toplantının en az 15 gün öncesinden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli günlük iki gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya üyelerin bildirdikleri adrese elektronik posta göndermek veya iletişim numaralarına mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı ancak bir kez geri bırakılabilir.

Genel Kurul toplantısı, ilan edilen ve mülki amirliğe bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul toplantısına, Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyelerin yarıdan fazlasının katılımı zorunludur.

Toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise; ikinci toplantı için, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üye sayılarının iki katından fazlası üyenin toplantıda bulunması yeterlidir.

 

TOPLANTI USULÜ

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca önceden düzenlenen listedeki adları hizasını imzalayarak toplantı salonuna girerler. Tüzüğün 10 uncu maddesi uyarınca yeter sayıya ulaşılması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Üyeler arasında bir başkan ve iki yazman seçilerek Genel Kurul Divanı oluşturulur. Toplantı Başkan tarafından yönetilir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler. Bu tutanak Başkan ve Yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanaklar, belgeler ve kararlar Yönetim Kuruluna verilir.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin kimliği ile Tüzükte yapılan değişiklikler 30 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirine verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan hususlar görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9:

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Dernek organlarının seçimini yapmak,

b)Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Dernek için gerekli taşınmazların alımı, inşası veya satılması, ipotek edilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f)Derneğin feshine karar vermek,

g)Tüzük ve yasa gereği kendisine verilen diğer yetkileri kullanmak.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 10:

9 (Dokuz) asil ve 9 (Dokuz) yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu ilk toplantıda kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı seçer.

Dernek Başkanı, Derneği temsil eder ve iki yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa Dernek Merkezinde toplanır. Toplantıları  Başkan yönetir. Başkan’ın bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı toplantıları yönetir.

Yönetim Kurulundan izin almadan veya hastalık gibi bir özrü bulunmadan birbirini izleyen üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Başkan ve üyeler, Yönetim Kurulunca yazı ile uyarılır. Uyarıya karşın devamsızlığını birbirini izleyen 2 toplantı daha sürdüren Başkan veya üye istifa etmiş sayılır.

Siyasi partilerin yönetim kurullarında görev alanlar veya siyasi partiler adına bir görev alanlar veya atananlar, Derneğin Yönetim Kurulunda görev alamazlar; Yönetim Kurulunda daha önce göreve başlamışlarsa, Yönetim Kurulundaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11:

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)Yönetmelik düzenlemek, değiştirmek ve bu yönetmeliği uygulamak,

c)Yardımcı kurul, komite oluşturmak ve bunların görev ve yetkilerini belirlemek,

d)Üyelik başvurularını karara bağlamak,

e)Genel Kurul kararlarını üyelere duyurmak,

f)Derneğin işlerini yürütecek personel almak ve işlerine son vermek,

g)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

h)Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları en geç 10 gün içerisinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek,

i)Dernek lokali açmak, amaca uygun yatırımlarda bulunmak,

k)Amacına uygun kurum ve kuruluşlara yardım etmek, bağışta bulunmak, yarışma, toplantı, yemek, konferans, panel, balo, konser, seminer düzenlemek,

l)Dernek Tüzüğü ve Kanun gereği kendisine verilen işleri yapmak.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12:

Denetim Kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç)  yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme Kuruluna seçilen üyeler, kendi aralarından başkan seçerler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 13:

Denetleme kurulu, salt çoğunlukta toplanır ve karar alır. Kurul, denetleme görevini yılda bir kez yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 14:

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi         

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 15:

Derneğin gelirleri şunlardır:

a)Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.000 TL ve aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

b)Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo eğlence, konser, yemek, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

d)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f) Diğer gelirler

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 16:

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 17:

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 18:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gaziantep Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Çevre Vakfı’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 19:

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 20:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 20 (Yirmi) maddeden ibarettir.

Yorum yapİlk yorum yapan sen ol!

Sponsorlar